Menu

Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. In deze Privacyverklaring vertellen wij u daarom hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens staat uw belang centraal. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig. Wij zullen ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy
 • Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze systemen
 • Wij verkopen uw gegevens niet aan derden
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doelen, zoals omschreven in deze Privacyverklaring
 • Wij informeren u over uw rechten op het gebied van Privacy
 • Wij gaan adequaat om met uw verzoeken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een persoonsgegeven is zodra daardoor kan worden achterhaald dat de gegevens over u gaan. Corins verwerkt uw persoonsgegevens voor de redenen zoals benoemd in deze verklaring.

Wanneer mag Corins persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de wet wordt genoemd. De redenen die voor Corins gelden zijn:

 • U heeft ons toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegeven. Dit kan bijvoorbeeld via een aanvraagformulier. Toestemming kunt u altijd intrekken. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Een intrekking gaat in vanaf het moment dat wij deze van u hebben ontvangen. Intrekken met terugwerkende kracht is niet mogelijk
 • De verwerking nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u of voor u sluiten. Daarvan is sprake zodra u gebruik maakt van onze diensten. Om u goed te kunnen adviseren over uw verzekeringen, om voor u te bemiddelen in verzekeringen en om uw verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens van u nodig
 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt.

Waarvoor gebruikt Corins uw persoonsgegevens?

Corins gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen met de volgende doelen:

 • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant
 • Het beheren van de relatie met de klant
 • Het verzamelen, doorgeven en beheren van benodigde gegevens aan verzekeraars/ pensioenuitvoerders/ financiers en experts/expertisebureaus voor het aangaan en uitvoeren van (verzekerings)overeenkomsten
 • Het afwikkelen en registreren van schades
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector
 • Het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen de branche waar Corins deel van uitmaakt, de groep waartoe Corins behoort, Corins zelf en haar klanten en medewerkers
 • Strategische en marketing doeleinden

Met wie deelt Corins uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor één van de doelen die wij in de vorige paragraaf hebben omschreven. Dit kunnen de volgende partijen zijn:

 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Financiële instellingen
 • (Schade) Experts
 • Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
 • Incassobureaus
 • Belastingdienst
 • Toezichthouders

Hoe behandelt Corins uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze goed zijn beveiligd. Daarnaast houden wij ons aan de volgende regels:

 • Wij leiden ons personeel goed op, zodat wij weten hoe zij uw gegevens zo veilig mogelijk kunnen verwerken
 • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij bewaken wij de wettelijke bewaartermijnen. Polis- en schadedossiers worden 7 jaar na beëindiging bewaard. Polisdossiers voor verzekeringen met een aansprakelijkheidscomponent worden 20 jaar bewaard.
 • Wij verwerken uw gegevens niet buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde Privacywetgeving. Onze servers bevinden zich daarom niet buiten de Europese Unie
 • De groep heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. De Functionaris Gegevensbescherming is een interne toezichthouder en controleert of wij voldoen aan de privacywet- en regelgeving

Welke rechten heeft u?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij uw rechten:

 • Recht op inzage: u mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor het inzageverzoek hoeft geen reden te worden opgegeven. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens
 • Recht op correctie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn mag u ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet
 • Recht op vergetelheid: u mag ons in sommige gevallen verzoeken uw gegevens te wissen. Bijvoorbeeld wanneer er geen goede reden (meer) is om uw gegevens te verwerken
 • Recht van verzet: indien bijzondere persoonlijke omstandigheden het verzet tegen verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of anonimiseren
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: indien de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch en op basis van uw toestemming of een overeenkomst worden verwerkt heeft u het recht een kopie te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en leesbare vorm. De persoonsgegevens worden op uw verzoek rechtstreeks doorgestuurd aan een nieuwe partij

Indien u gebruik wilt maken van één van uw rechten kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder. Uw verzoek wordt binnen 4 weken afgewikkeld.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Functionaris Persoonsgegevens. De Functionaris Persoonsgegevens kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

U kunt de Functionaris Persoonsgegevens bereiken per e-mail via info@corins.nl of per post via:

Corins
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Gatwickstraat 19
1043 GL Amsterdam

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen bij de toezichthoudende instantie de Autoriteit Persoonsgegevens.